Od czego zależy wysokość dywidendy z posiadanych akcji?

sprzedaż akcji pracowniczych

Dywidenda, czyli część zysku netto pozostała po opodatkowaniu, rozdzielana między akcjonariuszy, to ważny temat dla wszystkich inwestorów posiadających akcje. Co istotne, każdy z udziałowców, za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, partycypuje w dywidendzie w równym stopniu. Na wysokość dywidendy wpływa kilka czynników.

Od czego zależy wysokość dywidendy?

Decyzję co do wypłaty oraz wysokości dywidendy podejmuje dla spółek akcyjnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Może ono zdecydować, że zyski z zakończonego roku będą wypłacone akcjonariuszom albo w całości lub części przeznaczone na dalsze inwestycje i rozwój.

Wysokość dywidendy zależna jest również od planów inwestycyjnych spółki na najbliższe miesiące. 

Dywidenda kiedy spółka notuje stratę

Dywidenda może być wypłacana nawet wtedy, gdy w zakończonym roku obrotowym spółka zanotowała stratę. W takim przypadku czerpie się ją z rezerw kapitałowych, czyli zysków z lat poprzednich.

Najczęściej dywidendy są wypłacane w połowie roku, ponieważ zamknięcie wyników finansowych z poprzedniego okresu następuje w pierwszym kwartale.

Od czego zależy wysokość dywidendy dla akcji pracowniczych?

Również dla akcji pracowniczych wysokość wypłacanej dywidendy jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dla spółek akcyjnych). Jeżeli pracownik jest właścicielem udziałów, otrzyma środki w dniu wypłaty dywidendy.

W myśl ustawy dywidendy stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, a nie ze stosunku pracy. Z tego powodu od kwot dywidendy pracodawca nie może potrącać składek ZUS ani zaliczek na PIT, jak ma to miejsce w przypadku nagród i premii pracowniczych.

Podatek od dywidendy

W Polsce zyski z dywidendy podlegają opodatkowaniu stawką podatku 19%. Ponieważ płatnikiem jest spółka, osoba pobierająca dywidendę nie musi zgłaszać tego faktu do US. Deklaracja PIT 8-8 zostanie wypełniona w jej imieniu przez podmiot wypłacający środki. 

Wysokość i termin wypłaty dywidendy dla akcji zwykłych i pracowniczych to ważna kwestia dla wszystkich, którzy zakupili stosowne udziały. Dzięki znajomości kryteriów naliczania wysokości dywidendy, nawet początkujący inwestorzy szybko poznają zależności rządzące giełdą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *